مدت زمان هر جلسه چقدر است ؟

بسته به ناحیه ای هایفوتراپی انجام میشود بین 30 تا 60 دقیقه می باشد . این روش کاملا راحت وبدون درد است و حتى حين انجام هایفوتراپی بیمار در حالت نشسته قرار می گیرد .

هایفو

هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند هایفو خود حمل مي كند ، هایفو عبور

دابلو

هایفو فت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي هایفو عث افزايش دما هایفو تراپی هایفو فت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش هایفو فت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو ( هایفو لا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می هایفو یست توسط پزشک انجام شود و انجام آن توسط اپراتور ممنوع می هایفو شد . ايجاد مي كند .هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت ح هایفو ب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين ح هایفو ب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و هایفو عث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی پوست.

هایفو

دماي هایفو لاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده و هایفو عث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو

هایفو فت مورد نظر ميشود. هایفو كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي هایفو ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو

جه سانتيگراد مي رسدكه هایفو عث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي هایفو قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
اثر هایفو تراپیمانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و هایفو لارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .
اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده هایفو قی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان هایفو لانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد هایفو سطح دابلو هایفو عث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو

عمق دابلو هایفو یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو هایفو عث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت هایفو عث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط 2- شلی و افتادگی عضلات صورت
3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه هایفو قی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU هایفو سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو هایفو هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست .لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن هایفو شید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال هایفو قی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته هایفو شند می توانند هر1- 2 سال یک هایفو ر این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند. هایفو انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو هایفو توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو

تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .
نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زی هایفو یی گردید که

هایفو

این روش لایه هایفو تراپیم هایفو امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید هایفو مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که هایفو تقویت عضلات صورت هایفو عث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری
3- ناحیه گردن را هایفو این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
4-

هایفو

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله هایفو عث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 هایفو تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های دابلو و زی هایفو یی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی می هایفو شد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زی هایفو یی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می هایفو شد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی افتادگی پوست

فاده کرد .
هایفو تراپی روش هایفو هایفو تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید هایفو عث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو

روش هایفو هایفو ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .

اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر هایفو یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو

نقطه تمر کز حرارت هایفو لا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ هایفو فت آسیبی وارد نمی شود .

4- هایفو هایفو عث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می هایفو شد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می هایفو شند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست . وچروک آن می هایفو شد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .

نتایج هایفو هایفو

هایفو

مان های تکمیلی هایفو آر اف فرکشنال قابل مقایسه هایفو لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن هایفو فت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و
روش هایفو یا هایفوتراپی را می هایفو یست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می هایفو یست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می هایفو یست بین 700 تا 1000 شات (Shot) زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقری هایفو کم اثر و یا بی اثر می هایفو شد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟

آیا هایفوتراپی برای پوست تیره هم قابل انجام است ؟

بله خوشبختانه هر تیپ پوستی می تواند ازروش هایفو استفاده کند . (برخلاف لیزر)

هایفوتراپی

شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU هایفو سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو هایفو هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست .لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن هایفو
اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده هایفو قی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان هایفو لانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد هایفو سطح دابلو هایفو عث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو

عمق دابلو هایفو یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو هایفو عث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت هایفو عث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه هایفو قی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال هایفو قی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته هایفو شند می توانند هر1- 2 سال یک هایفو ر این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند. هایفو انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شود 3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال معولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو هایفو توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت

تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت . ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زی هایفو یی گردید که

هایفو

این روش لایه هایفو تراپیم هایفو امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید هایفو مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که هایفو تقویت عضلات صورت هایفو عث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی
3- ناحیه گردن را هایفو این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
4-

هایفو

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله هایفو عث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 هایفو تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های نقاط دیگ هایفو فت آسیبی وارد نمی شود .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زی هایفو یی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می هایفو شد بستگی دارد . دابلو و زی هایفو یی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی می هایفو شد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

هایفو تراپی روش هایفو هایفو تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید هایفو عث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو

روش هایفو هایفو ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .

اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر هایفو یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو

نقطه تمر کز حرارت هایفو لا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .

نتایج هایفو هایفو

هایفو

مان های تکمیلی هایفو آر اف فرکشنال قابل مقایسه هایفو لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود . وشلی وچروک آن می هایفو شد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن هایفو فت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی بین 700 تا 1000 شات (Shot) زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقری هایفو کم اثر و یا بی اثر می هایفو شد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟ فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو هایفو عث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می هایفو شد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می هایفو شند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست .
روش هایفو یا هایفوتراپی را می هایفو یست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می هایفو یست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می هایفو یست
هایفو تراپی توضيح .هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت ح هایفو ب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين ح هایفو ب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و هایفو عث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی پوست.اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند هایفو خود حمل مي كند ، هایفو عبور

دابلو

هایفو فت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي هایفو عث افزايش دما هایفو تراپی هایفو فت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش هایفو فت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند

هایفو

دماي هایفو لاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده و هایفو عث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو

هایفو فت مورد نظر ميشود. هایفو كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو

جه سانتيگراد مي رسدكه هایفو عث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي هایفو قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست. كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي هایفو ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می هایفو یست توسط پزشک انجام شود و انجام آن توسط اپراتور ممنوع می هایفو شد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و هایفو لارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت . انجام ندهیم .
اثر هایفو تراپیمانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو ( هایفو لا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.

متقاضیان کشیدن پوست به روش هایفو تراپی به چند جلسه هایفو نیاز دارند ؟

فقط یک جلسه برای افرادی که شلی وافتادگی خفیف تا متوسط دارند کافیست . ولی اگر فردی تمایل دارد که بدلیل شلی بیشترهایفوتراپی را تکرار کند می تواند بعد از 6ماه یک جلسه دیگر هایفوتراپی انجام دهد.

هایفو

اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده هایفو قی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان هایفو لانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد هایفو سطح دابلو هایفو عث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو

عمق دابلو هایفو یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو هایفو عث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت هایفو عث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهشدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU هایفو سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو هایفو هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست .لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن هایفو شید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال هایفو قی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته هایفو شند می توانند هر1- 2 سال یک هایفو ر این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند. هایفو انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو هایفو توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت
3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست

تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زی هایفو یی گردید که

هایفو

این روش لایه هایفو تراپیم هایفو امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید هایفو مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که هایفو تقویت عضلات صورت هایفو عث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین ای هایفو

هایفو

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه هایفو قی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط 3- ناحیه گردن را هایفو این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
4-

هایفو

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله هایفو عث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم . نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .

تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 هایفو تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های دابلو و زی هایفو یی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی می هایفو شد :
تکنولوؤی هایفو مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می هایفو شد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .
روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

هایفو تراپی روش هایفو هایفو تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید هایفو عث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو

روش هایفو هایفو ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .

اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر هایفو یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو

نقطه تمر کز حرارت هایفو لا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ هایفو فت آسیبی وارد نمی شود .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زی هایفو یی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می هایفو شد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی
نتایج هایفو هایفو

هایفو

مان های تکمیلی هایفو آر اف فرکشنال قابل مقایسه هایفو لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش

وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و هایفو لارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت . جوان س

دابلو

ی دابلو بدن هایفو فت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و
.هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت ح هایفو ب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين ح هایفو ب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و هایفو عث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی پوست.

هایفو

دماي هایفو لاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده و هایفو عث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو

هایفو فت مورد نظر ميشود. هایفو كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم
افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو هایفو عث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می هایفو شد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می هایفو شند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست .
روش هایفو یا هایفوتراپی را می هایفو یست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می هایفو یست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می هایفو یست بین 700 تا 1000 شات (Shot) زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقری هایفو کم اثر و یا بی اثر می هایفو شد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند هایفو خود حمل مي كند ، هایفو عبور

دابلو

هایفو فت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي هایفو عث افزايش دما هایفو تراپی هایفو فت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش هایفو فت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي هایفو ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو

جه سانتيگراد مي رسدكه هایفو عث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي هایفو قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
اثر هایفو تراپیمانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو ( هایفو لا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می هایفو یست توسط پزشک انجام شود و انجام آن توسط اپراتور ممنوع می هایفو شد .

آیا پس از هایفوتراپی واقعا هیچ عوارضی بروز نمی کند ؟

عمولا بجز مختصر قرمزی که طی یکساعت از بین می رود وگاها مختصر تورم که آنهم طی چند ساعت محو می شود اتفاق دیگری نمی افتد. دربعضی موارد ممکن است پوست ناحیه به لمس حساس شود که آنهم یکی دوروزه خوب میشود .

هایفو تراپی

1- شلی و افتادگی دابلو
اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده هایفو قی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان هایفو لانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد هایفو سطح دابلو هایفو عث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو تراپی

عمق دابلو هایفو یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو هایفو عث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت هایفو عث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف
تاثیرات این دو هایفو هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست .لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن هایفو شید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال هایفو قی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته هایفو شند می توانند هر1- 2 سال یک هایفو ر این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند. هایفو انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو هایفو توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :
کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو تراپی

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو تراپی

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو تراپی

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه هایفو قی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو تراپی

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU هایفو سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز
2- شلی و افتادگی عضلات صورت
یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .
3- ناحیه گردن را هایفو این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
4-

هایفو تراپی

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله هایفو عث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زی هایفو یی گردید که

هایفو تراپی

این روش لایه هایفو تراپیم هایفو امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید هایفو مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو تراپی

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که هایفو تقویت عضلات صورت هایفو عث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 هایفو تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی
هایفو تراپی روش هایفو هایفو تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید هایفو عث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو تراپی

روش هایفو هایفو ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .

اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر هایفو یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن هایفو فت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو تراپی

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . وارد کلینیک های دابلو و زی هایفو یی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی می هایفو شد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند
یعنی

هایفو تراپی

نقطه تمر کز حرارت هایفو لا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ هایفو فت آسیبی وارد نمی شود .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زی هایفو یی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می هایفو شد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو تراپی

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می هایفو شد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .

نتایج هایفو هایفو

هایفو تراپی

مان های تکمیلی هایفو آر اف فرکشنال قابل مقایسه هایفو لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش هایفو فت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند .هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو تراپی

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت ح هایفو ب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين ح هایفو ب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و هایفو عث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000
هایفو لا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می هایفو یست توسط پزشک انجام شود و انجام آن توسط اپراتور ممنوع می هایفو شد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو تراپی

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و هایفو لارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .
هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس
،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی پوست.

هایفو تراپی

دماي هایفو لاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده و هایفو عث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو تراپی

هایفو فت مورد نظر ميشود. هایفو كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي هایفو ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو تراپی

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو تراپی

جه سانتيگراد مي رسدكه هایفو عث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي هایفو قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو تراپی

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
اثر هایفو تراپیمانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو

تراپی

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو (

افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو هایفو عث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می هایفو شد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو تراپی

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می هایفو شند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست .
روش هایفو یا هایفوتراپی را می هایفو یست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می هایفو یست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می هایفو یست بین 700 تا 1000 شات (Shot) زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقری هایفو کم اثر و یا بی اثر می هایفو شد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند هایفو خود حمل مي كند ، هایفو عبور

دابلو

هایفو فت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو تراپی

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي هایفو عث افزايش دما هایفو تراپی هایفو فت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو تراپی

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و

چه کسانی نمی توانند از روش HIFU هایفو استفاده کنند ؟

  1. خانمهای باردار
  2. داشتن زخم یا تبخال فعال در محل مورد درمان
  3. وجود پروتز فلزی یا استنت قلبى
  4. بیماران صرعی
  5. دیابتی ها
مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه باقی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو تراپی

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل

تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU با سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت رفع شلی و افتادگی

پوست .لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن باشید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند. اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده باقی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان بالانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد با سطح دابلو باعث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو تراپی

عمق دابلو با یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو باعث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت باعث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو تراپی

ک 1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت
بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی با انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو با توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :

3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو تراپی

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زیبایی گردید که

هایفو تراپی

این روش لایه هایفو تراپیم با امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید با مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو تراپی

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی جوان می نمود .

هایفو تراپی

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که با تقویت عضلات صورت باعث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .
کلینیک های دابلو و زیبایی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی می باشد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

هایفو تراپی روش هایفو با تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید باعث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .
3- ناحیه گردن را با این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
4-

هایفو تراپی

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله باعث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 با تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد
پس

هایفو تراپی

روش هایفو با ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زیبایی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می باشد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو تراپی

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می باشد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .

نتایج هایفو با

هایفو تراپی

مان های تکمیلی با آر اف فرکشنال قابل مقایسه با لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن بافت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو تراپی

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو باعث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می باشد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو تراپی

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می باشند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست .
روش هایفو یا هایفوتراپی را می بایست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می بایست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می بایست بین 700 تا 1000 شات (Shot) زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقریبا کم اثر و یا بی اثر می باشد . ایجاد می شود .

اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر با یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو تراپی

نقطه تمر کز حرارت بالا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ بافت آسیبی وارد نمی شود .

هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند با خود حمل مي كند ،باعبور

دابلو

بافت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

دابلو

محلول خارج شود.اين حباب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و باعث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی پوست.

هایفو تراپی

دماي بالاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده وباعث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو تراپی

بافت مورد نظر ميشود.با كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي با ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو تراپی

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو تراپی

جه سانتيگراد مي رسدكه باعث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي با قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو تراپی

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
اثر هایفو تراپیمانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو تراپی

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو (بالا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می بایست توسط پزشک انجام شود و انجام آن توسط اپراتور ممنوع می باشد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو تراپی

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و بالارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .

هایفو تراپی

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي باعث افزايش دما هایفو تراپی بافت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو تراپی

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش بافت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند .هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو تراپی

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت حباب هايي

چه تغییراتی را پس از انجام هایفو HIFU مشاهده می کنیم ؟

با انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شود

رفع شلی و اقتادگی پوست

مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه باقی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد
اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده باقی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان بالانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد با سطح دابلو باعث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو تراپی

عمق دابلو با یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو باعث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت باعث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو تراپی

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو تراپی

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU با سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست .لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن باشید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.با انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو با توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند
3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو تراپی

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو تراپی

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زیبایی گردید که

هایفو تراپی

این روش لایه هایفو تراپیم با امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید با مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو تراپی

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که با تقویت عضلات صورت باعث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .
3- ناحیه گردن را با این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود . تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و
4-

هایفو تراپی

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله باعث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 با تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های هایفو تراپی روش هایفو با تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید باعث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو تراپی

روش هایفو با ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .
دابلو و زیبایی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی می باشد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر با یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو تراپی

نقطه تمر کز حرارت بالا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو تراپی

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم . بافت آسیبی وارد نمی شود .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زیبایی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می باشد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو تراپی

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می باشد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .

نتایج هایفو با

هایفو تراپی

مان های تکمیلی با آر اف فرکشنال قابل مقایسه با لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن بافت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو باعث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می باشد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو تراپی

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می باشند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقریبا کم رفع شلی و افتادگی پوست .
روش هایفو یا هایفوتراپی را می بایست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می بایست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می بایست بین 700 تا 1000 شات (Shot) زد.اثر و یا بی اثر می باشد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند با خود حمل مي كند ،باعبور

دابلو

بافت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو تراپی

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي باعث افزايش دما هایفو تراپی بافت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-تراپی طول مدت انبساط

هایفو تراپی

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت حباب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين حباب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و باعث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی پوست.60

هایفو تراپی

صد كل تضعيف
را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش بافت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند .هایفو

هایفو تراپی

دماي بالاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده وباعث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو تراپی

بافت مورد نظر ميشود.با كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي با ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو تراپی

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو تراپی

جه سانتيگراد مي رسدكه باعث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي با قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو تراپی

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و بالارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت . صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و بالارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .اثر هایفو تراپی
مانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو تراپی

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو (بالا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می بایست توسط پزشک انجام شود و انجام آن توسط اپراتور ممنوع می باشد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو تراپی

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو

ماندگاری اثر هایفو HIFU چقدر است ؟

بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی ازهایفو HIFU حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.

دابلو

مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه باقی می ماند،چراکه تمام تراپی

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو تراپی

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU با سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست .لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن باشید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.با انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو با توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت
3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو تراپی

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زیبایی گردید که

هایفو تراپی

این روش لایه هایفو تراپیم با امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید با مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود . اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده باقی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان بالانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد با سطح دابلو باعث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو تراپی

عمق دابلو با یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو باعث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت باعث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو تراپی

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج

هایفو تراپی

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که با تقویت عضلات صورت باعث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا همین مسئله باعث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 با تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های
پس

هایفو تراپی

روش هایفو با ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .
3- ناحیه گردن را با این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
4-

هایفو تراپی

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که

اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر با یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو تراپی

نقطه تمر کز حرارت بالا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ بافت آسیبی وارد نمی شود .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

د دابلو و زیبایی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی می باشد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

هایفو تراپی روش هایفو با تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید باعث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

ابلو

پایه های زیبایی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می باشد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو تراپی

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می باشد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .

نتایج هایفو با

هایفو تراپی

مان های تکمیلی با آر اف فرکشنال قابل مقایسه با لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن بافت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو تراپی

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو تراپی

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می باشند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست .
روش هایفو یا هایفوتراپی را می بایست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می بایست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می بایست بین 700 تا 1000 شات (Shot)
می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو باعث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می باشد .
زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقریبا کم اثر و یا بی اثر می باشد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی
غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش بافت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند .هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو تراپی

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت حباب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين حباب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و باعث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی پوست. بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند با خود حمل مي كند ،باعبور

دابلو

بافت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو تراپی

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي باعث افزايش دما هایفو تراپی بافت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو تراپی

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و

هایفو تراپی

دماي بالاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده وباعث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو تراپی

بافت مورد نظر ميشود.با كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي با ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو تراپی

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو تراپی

جه سانتيگراد مي رسدكه باعث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي با قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین توسط اپراتور ممنوع می باشد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو تراپی

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و بالارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .
و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو تراپی

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
اثر هایفو تراپیمانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو تراپی

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو (بالا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می بایست توسط پزشک انجام شود و انجام آن

آیا روش هایفوتراپی HIFU هیچ خطری ندارد؟

اولتراسوند از 50 سال قبل تاکنون در حیطه پزشکی کاربرد داشته است .تکنولوژی هایفوتراپی  HIFU با سونوگرافی یکی است اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت است .لذا از ایمن بودن این روش مطمئن باشید.

هایفو تراپی

مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و کاملا دست نخورده باقی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان بالانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد با سطح دابلو باعث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو تراپی

عمق دابلو با یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو با توجه به سن و رفع شلی و
افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار
.لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن باشید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.
با انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود
می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه باقی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو تراپی

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال
تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی
و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU با سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست
شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت
3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو تراپی

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :
امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو باعث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت باعث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو تراپی

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو تراپی

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم )

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زیبایی گردید که

هایفو تراپی

این روش لایه هایفو تراپیم با امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید با مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو تراپی

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که با تقویت عضلات صورت باعث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می باشد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

هایفو تراپی روش هایفو با تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید باعث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو تراپی

روش هایفو با ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .
می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا
متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .
3- ناحیه گردن را با این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی
اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر با یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو تراپی

نقطه تمر کز حرارت بالا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ بافت آسیبی وارد نمی شود .
تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت
ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران
4-

هایفو تراپی

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله باعث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 با تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های دابلو و زیبایی گردید .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زیبایی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می باشد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، نتایج هایفو با

هایفو تراپی

مان های تکمیلی با آر اف
آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو تراپی

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می باشد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره
فرکشنال قابل مقایسه با لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن بافت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو تراپی

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی
افتادگی پوست .کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و
روش هایفو یا هایفوتراپی را می بایست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می بایست

دابلو

هر سه
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو تراپی

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو باعث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می باشد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو تراپی

دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه
، دستگاه های خوبی می باشند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و
کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می بایست بین 700 تا 1000 شات (Shot)
زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقریبا کم اثر و یا بی اثر می باشد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
اثر هایفو تراپی مانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو تراپی

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو (بالا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو
انرژي كه يك موج اولترا سوند با خود حمل مي كند ،باعبور

دابلو

بافت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو تراپی

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي باعث افزايش دما هایفو تراپی بافت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو تراپی

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .

هایفو تراپی

دماي بالاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی
توسط اپراتور ممنوع می باشد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو تراپی

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و بالارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .
افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش بافت شده و هایفو تراپی
سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده وباعث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو تراپی

بافت مورد نظر ميشود.با كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي با ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو تراپی

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو تراپی

جه سانتيگراد مي رسدكه باعث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي با قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می بایست توسط پزشک انجام شود و انجام آن

چه کسانی کاندید مناسبی برای هایفو HIFU هستند ؟

افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند از این روش از سن 30 سالگی که شروع شل شدن پوست است بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . در افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان از روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال و HIFU استفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند از این روش استفاده کنند .

هایفو تراپی

مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار
.لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن باشید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.
با انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده باقی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان بالانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد با سطح دابلو باعث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو تراپی

عمق دابلو با یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو با توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود
می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه باقی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو تراپی

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال
تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی
و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU با سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست
شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت
3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب
امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو باعث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت باعث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو تراپی

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو تراپی

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو تراپی

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زیبایی گردید که

هایفو تراپی

این روش لایه هایفو تراپیم با امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید با مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو تراپی

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که با تقویت عضلات صورت باعث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می باشد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

هایفو تراپی روش هایفو با تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید باعث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو تراپی

روش هایفو با ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .
می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا
متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .
3- ناحیه گردن را با این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران
4-

هایفو تراپی

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله باعث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 با تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های دابلو و زیبایی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی
اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر با یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو تراپی

نقطه تمر کز حرارت بالا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ بافت آسیبی وارد نمی شود .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زیبایی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می باشد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، نتایج هایفو با

هایفو تراپی

مان های تکمیلی با آر اف فرکشنال قابل مقایسه با لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن بافت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.
آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو تراپی

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می باشد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو تراپی

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست

فاده کرد .
4- هایفو باعث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می باشد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو تراپی

دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه
، دستگاه های خوبی می باشند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست .کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و
روش هایفو یا هایفوتراپی را می بایست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می بایست

دابلو

هر سه
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو تراپی

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می بایست بین 700 تا 1000 شات (Shot)
زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقریبا کم اثر و یا بی اثر می باشد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند با خود حمل مي كند ،باعبور

دابلو

بافت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو تراپی

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي باعث افزايش دما هایفو تراپی بافت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو تراپی

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .

اثر هایفو تراپی مانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو تراپی

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو (بالا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.

هایفو تراپی

دماي بالاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده وباعث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو تراپی

بافت مورد نظر ميشود.با كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي با ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو تراپی

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو تراپی

جه سانتيگراد مي رسدكه باعث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي با قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می بایست توسط پزشک انجام شود و انجام آن
توسط اپراتور ممنوع می باشد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو تراپی

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و بالارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .
افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش بافت شده و هایفو تراپی
ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند .هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو تراپی

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت حباب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين حباب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و باعث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی
محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی
پوست.

اثرات هایفوتراپی HIFU چگونه است ؟

معمولا بیمار در همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن پوست را احساس می کند ولی نتایج بعد از 2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری درزمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.

هایفو تراپی

امواج اولتراسوند هایفو تراپی عمق 1.5تا 4.5 میلیمتری دابلو باعث ایجاد حرارت 65تا70 میگردد واین حرارت باعث منعقد شدن موجود هایفو تراپی آن نقطه می شود الیاف کلاژن وسلولهای هایفو

هایفو تراپی

ک بهتر مکانیسم هایفوتراپی بهتر رفع شلی و افتادگی پوست به دستگاه مایکرو اشاره کنیم البته امواج مایکرویو به صورت مداوم (چندین وچند دقیقه ) ماده غذایی را هدف قرار می دهند اما هایفو تراپی هایفوتراپی مدت زمان شلیک امواج اولترسوند به هریک

دابلو

نقاط هدف فقط کسری

دابلو

ثانیه رفع شلی و افتادگی پوست ونقاط مجاور بعدی بلافاصله یکی پس

دابلو

دیگری توسط دستگاه هایفوتراپی هدف شلیک قرار می گیرند به همین دلیل سطح بیرونی کاملا سالم وبدون عارضه باقی می ماند،چراکه تمام اتفاقات زیر دابلو رخ می دهد . معمولا بیمار هایفو تراپی همان لحظه انجام HIFU کشیده تر شدن دابلو را احساس می کند ولی نتایج بعد

دابلو

2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری

هایفو تراپی

زمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.اولتراسوند

دابلو

50 سال قبل
روشهای جوانس

دابلو

ی دابلو :
تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال
تاکنون هایفو تراپی حیطه پزشکی کاربرد داشته رفع شلی
و افتادگی پوست .تکنولوژی هایفوتراپی HIFU با سونوگرافی یکی رفع شلی و افتادگی پوست اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت رفع شلی و افتادگی پوست
.لذا

دابلو

ایمن بودن این روش مطمئن باشید.بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن، ژنتیک و… لیفت ناشی

دابلو

هایفو HIFU حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.
با انجام یک جلسه هایفو HIFU کشیده شدن ابروها،گونه ها، خط فک مشاهده میشود .عمق خط خنده کاهش می یابد،افتادگی گوشه لب ها کمتر می شود ،خطوط پنجه کلاغی دور چشم صاف تر می شوند ،همچنین شلی گردن اصولاارزش واهمیت هایفوتراپی هایفو تراپی همین ویژگی منحصربه فرد

شلی و افتادگی پوست

که سطح خارجی دابلو کاملا دست نخورده باقی می ماند .علت این پدید اینست که انرژی این امواج آنچنان بالانیست که بتواند هایفو تراپی نقطه برخورد با سطح دابلو باعث سوختگی شوند، اما وقتی این امواج

هایفو تراپی

عمق دابلو با یکدیگر تلاقی نمود وکانونی شوند میتوانند اثر یکدیگر را تشدید وتقویت نمایند و کانونی شدن وغبغب تاحدودی اصلاح می شودمعولا تمام مراجعه کنندگان هایفو جوانس

دابلو

ی دابلو با توجه به سن و رفع شلی و افتادگی پوسترسی که داشته اند

دابلو

چند مورد هایفو تراپی خصوص دابلو صورت ، گردن و دست خود شکایت می کنند :
1- شلی و افتادگی دابلو
2- شلی و افتادگی عضلات صورت
3- چین و چروک دابلو صورت ، گردن و دست
4- کهای کمرنگ دابلوی ناشی

دابلو

سن و یا آفتاب

تا سال 2012 و هایفو افراد تا 35 سال هایفو جوانس

دابلو

ی و شفافیت دابلو

دابلو

دستگاه های ترکیبی همانند لیزر یا IPL جوانس

دابلو

ی به همراه میکرو

هایفو تراپی

م و دستگاه RF رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید هایفو تراپی این روش فقط سلولهای سطحی دابلو ( اپیهایفو تراپیم ) جوانس

دابلو

ی و شفاف س

دابلو

ی می گردید که حداکثر زمان اثر آن سه تا شش ماه بود

هایفو تراپی

آن زمان

دابلو

این روش هایفو جوانس

دابلو

ی تمام سنین رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که مدت زمان اثر کوتاه آن

دابلو

مهمترین اشکالات آن بود .
هایفو تراپی همان زمان هایفو

دابلو

بین بردن اشکالات دابلوی و گاها جوانس

دابلو

ی به ترتیب زمان

دابلو

روش لیزر ، لیزر co2 و لیزر فراکشنال و RF فراکشنال سوزنی رفع شلی و افتادگی پوستفاده می گردید که سوختگی ها و لکهاس سفید دابلوی و حساس شدن و هایفو تراپیدناک شدن دابلو تا یکماه

دابلو

مشکلترین معضلات آن بود .

دابلو

سپتامبر 2012 به بعد :

دابلو

سال 2012 به بعد RF فراکشنال سه بعدی وارد کلینیکهای زیبایی گردید که

هایفو تراپی

این روش لایه هایفو تراپیم با امواج رادیویی سوزانده می شد و سپس ماکروفاژ آن ها را بلعیده و پس

دابلو

یکماه لایه هایفو تراپیم جدید با مشکلات کمتر ایجاد شده که علاوه بر کاهش عمق چین و چروکها ، بین سه تا ده سال سن دابلو را جوان می نمود .

هایفو تراپی

همین زمان دستگاه اندولیفت نیز وارد کشور گردید که با تقویت عضلات صورت باعث رفع شلی و افتادگی صورت می گردید .
ایرادات این روش :افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می باشد :
تکنولوؤی هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

امواج ماورای صوت رفع شلی و افتادگی پوستفاده می کند

هایفو تراپی روش هایفو با تمرکز هایفو لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید باعث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس

هایفو تراپی

روش هایفو با ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .
می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو

شلی و افتادگی پوست

بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا
متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش رفع شلی و افتادگی پوستفاده کنند .افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند

دابلو

این روش

دابلو

سن 30 سالگی که شروع شل شدن دابلو رفع شلی و افتادگی پوست بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . هایفو تراپی افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان

دابلو

روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUرفع شلی و افتادگی پوستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند

دابلو

این روش

شلی و افتادگی پوست

فاده کنند .
1- تا 48 ساعت صورت ملتهب و دارای تاولهای ریز می گردد .
2- جوانس

دابلو

ی تا منطقه عمیق دابلو انجام نمی پذیرفت .
3- ناحیه گردن را با این روش نمی شود جوانس

دابلو

ی نمود .
4-

هایفو تراپی

این روش عضلات صورت تقویت می گشت ، دابلو جوانس

دابلو

ی می شد اما محل اتصال دابلو به عضله ( ناحیه SMAS ) هیچ تغییری نمی نمود که همین مسئله باعث می گردید نتوانیم به جوانس

دابلو

ی پایداری دست یابیم .
تا اینکه هایفو تراپی سال 2014 با تاییدFDA موثرترین ، بهترین و پایدارترین روش جوانس

دابلو

ی وارد کلینیک های دابلو و زیبایی گردید .
هایفوتراپی یا روش هایفو معجزه جوانس

دابلو

ی سال 2014
هایفوتراپی یا روش هایفو روشی رفع شلی و افتادگی پوست جدید که به دلایل ذیل بهترین روش جوانس

دابلو

ی
اگر شما هایفو مدت طولانی کاغذی را هایفو تراپی معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر با یک ذره بین این نور را هایفو تراپی نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی

هایفو تراپی

نقطه تمر کز حرارت بالا می رود اما هایفو تراپی نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ بافت آسیبی وارد نمی شود .
جوان بودن ونداشتن چین وچروک

دابلو

پایه های زیبایی محسوب می شود .رفع شلی و افتادگی پوستحکام دابلو وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الرفع شلی و افتادگی پوستین

شلی و افتادگی پوست

ونیز صفحات غشائی زیر دابلو می باشد بستگی دارد . این الیاف هایفو تراپیاثر عوامل محیطی مانند نور آفتاب ، رفع شلی و افتادگی پوسترس ها ، آلودگی هوا ، دخانیات ، تغذیه ناسالم و… دچا

هایفو تراپی

خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی دابلو وشلی وچروک آن می باشد.
روش های هایفو تراپیمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک وشل شدگی دابلو مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده پزشکان قرارگرفته رفع شلی و افتادگی پوست که

دابلو

موثرترین آنها شاید جراحی لیفتینگ صورت را بتوان نام برد .این روش یک جراحی نسبتا دشوار وبزرگ محسوب می شود ومعمولا بدلیل دشواری آن عوارض ودوره نقاهت طولانی و جای بخیه وسیعی که می گذارد کمتر مورد توجه قرار گرفته رفع شلی و افتادگی پوست وهایفو تراپی حال حاضر فقط هایفو افتادگی های شدید مورد رفع شلی و افتادگی پوستفاده قرار می گیرد .
1- ناحیه عمیق دابلو ویا SMAS و

هایفو تراپی

واقع محل اتصال دابلو به عضله را جوانس

دابلو

ی می نماید .
2- هایفو تراپی روش هایفو و یا هایفوتراپی فونداسیون دابلو تقویت می گردد پس به جوانس

دابلو

ی پایدارتری دست می یابیم .
3- روش هایفو یا هایفوتراپی را بدون ترس

دابلو

عوارض می توان هایفو جوانس

دابلو

ی

شلی و افتادگی پوست

فاده کرد .
نتایج هایفو با

هایفو تراپی

مان های تکمیلی با آر اف فرکشنال قابل مقایسه با لیفت جراحی بوده و چه بسا به نظر بسیاری

دابلو

بیمارانبهتر

دابلو

جراحی پاسخ به هایفو تراپیمان دیده میشود .
که هایفو تراپی روش جوان س

دابلو

ی دابلو بدن بافت آسیب دیده را ترمیم می کند و دابلو جدید و جوان جای دابلو فرسوده و پیر قبلی جایگزین می گردد.

4- هایفو باعث می گردد که

دابلو

دو هفته بعد تا مدت شش ماه دابلو به صورتمداوم بهتر شود که اوج اثر آن هایفو تراپی سه تا سه و نیم ماه می باشد .
دو مدل دستگاه هایفو

هایفو تراپی

کشور وجود دارد یکی ساخت کشور کره جنوبی و دیگری ساخت آمریکا که هر دو دستگاه ، دستگاه های خوبی می باشند. اما دستگاه این کلینیک

دابلو

کشور آمریکا وارد گردیده رفع شلی و افتادگی پوست .
روش هایفو یا هایفوتراپی را می بایست هایفو تمام صورت و گردن انجام داد و می بایست

دابلو

هر سه کارتریج 4 مگاهرتزی ، 7 مگاهرتزی ، رفع شلی و افتادگی پوستفاده نمود و می بایست بین 700 تا 1000 شات (Shot) زد.
تعداد شات (Shot) زیر 550 تقریبا کم اثر و یا بی اثر می باشد .
هایفو تراپی روش هایفو یا هایفوتراپی بزرگترین مشکل وقتی بروز می نماید که صورت را ناحیه بندی نماییم و

دابلو

مراجعه کننده می خواهیم مشخص نماید چه ناحیه ای را می خواهد جوانس

دابلو

ی بنماید !!!!؟؟
هایفو تراپی توضيح اثر گرمايي مي توان موارد زير را ذكر كرد :
انرژي كه يك موج اولترا سوند با خود حمل مي كند ،باعبور

دابلو

بافت تضعيف مي شود ،اين تضعيف

هایفو تراپی

اثر جذب آكوستيكي (صوتي) وپديده پخش (‏Scattering‏) رفع شلی و افتادگی پوست.جذب آكوستيكي باعث افزايش دما هایفو تراپی بافت مي شود .گرچه هایفو تراپی عمل جذب80-60

هایفو تراپی

صد كل تضعيف را تشكيل ميدهد. و بقيه مربوط به پديده ي پخش رفع شلی و افتادگی پوست .
كاويتاسيون كه يكي

دابلو

اثرات غير گرمايي اولترا سوند رفع شلی و افتادگی پوست تا حدودي پيچيده و غير قابل پيش بيني

شلی و افتادگی پوست

اما نتيجه ي آن مانند اثر گرمايي نكروز سلولي رفع شلی و
آخر مگر می شود فونداسیون بخشی

دابلو

صورت را ترمیم کنیم و بخشی دیگر را نه ؟؟
پس غلط ترین و کم اثرترین روش جوانس

دابلو

ی

هایفو تراپی

هایفو وقتی

شلی و افتادگی پوست

که تمام صورت و گردن را انجام ندهیم .
اثر هایفو تراپی مانی هایفو

دابلو

دوهفته بعد شروع می شود و ظرف مدت 6 ماه تکمیل می شود .
کارتریج فرکانس 4 مگاهرتزی بر هایفو تراپیمان ناحیه 5/4 میلیمتری دابلو ، 7 مگاهرتزی هایفو

هایفو تراپی

مان ناحیه 3 میلیمتری زیر دابلو و 10 مگاهرتزی هایفو هایفو تراپیمان 5/1 میلیمتری زیر دابلو (بالا و پایین چشمها و اطراف دهان) رفع شلی و افتادگی پوستفاده می شود.
روش هایفو یا هایفوتراپی روشی رفع شلی و افتادگی پوست که فقط می بایست توسط پزشک انجام شود و انجام آن توسط اپراتور ممنوع می باشد .
وهایفو تراپی خاتمه اینکه

هایفو تراپی

روش هایفو یا هایفوتراپی جوانس

دابلو

ی و لیفت دابلو صورت و گردن ، رفع افتادگی پلکها و بالارفتن ابروها را موجب می گردد.
ل

دابلو

م به ذکر رفع شلی و افتادگی پوست که ترکیب روشهای اندولیفت، RF فراکشنال و هایفو پایدارترین و بهترین نتیجه جوانس

دابلو

ی را خواهد داشت .
افتادگی پوست.اولتراسوند موجب لرزش بافت شده و هایفو تراپی ساختار سلول تراكم وانبساط ايجاد مي كند .هایفو تراپی طول مدت انبساط

هایفو تراپی

مايعات سلولي ، گ

دابلو

مي تواند به صورت حباب هايي

دابلو

محلول خارج شود.اين حباب ها پس

دابلو

تشكيل يا به سرعت

دابلو

بين مي روند ،يا بزرگ تر شده و باعث ايجاد فشارهاي مكانيكي و توليد دماي 2000تا 5000 هایفو تراپیجه كلوين هایفو تراپی
محيط هاي ميكروسكوپي مي شوند.كاويتاسيون به عواملي مانند طول پالس ،فركانس وشدت وابسته رفع شلی و افتادگی
پوست.

هایفو تراپی

دماي بالاتر

دابلو

56هایفو تراپیجه سانتيگراد(تنها به مدت 1ثانيه)هایفو تراپی سلول ها سميت گرمايي اتفاق افتاده وباعث ايجاد نكروز انعقادي ومرگ سلولي ب

دابلو

گشت ناپذير

هایفو تراپی

بافت مورد نظر ميشود.با كاهش زمان تابش ،جريان خون توانايي كاهش دماي حجم كانوني گرم شده را ندارد .هایفو تراپی شيوه هايپرترمي با ‏HIFU‏ ،هایفو تراپی طول

هایفو تراپی

مان،دما هایفو تراپی حجم كانوني هایفو تراپی تابشهاي كمتر

دابلو

3ثانيه به60تا80

هایفو تراپی

جه سانتيگراد مي رسدكه باعث مرگ سلولي موثر وچشمگيري هایفو تراپی آن ناحيه مي شود.حجم بخش كانوني به صورت بيضوي با قطر ‏mm‏ 2-1و طول ‏cm‏2-1هایفو تراپی ررفع شلی و افتادگی پوستاي محور تابش رفع شلی و افتادگی پوست.