طب سوزنی درمانی

طب سوزنی ، هزار راه نرفته در درمان بیماریهای روحی

طب سوزنی لاغری

تغذیه لاغری شکم لاغری شکم جوانسازی طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری تغذیه لاغری شکم لاغری طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

لاغری شکم تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری شکم جوانسازی

طب سوزنی لاغری

ساکشن لاغری شکم لاغری طب سوزنی درمانی

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب سوزنی درمانی تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری شکم طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب طب سوزنی درمانی

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب لاغری

طب سوزنی لاغری

ب )فروش پکیج و یا
ست و مو، جوانسازی پوست، پاک سازی پوست، رفع چین و چروک و خط لبخند
گونه سازی و لیفت عضلات ناحیه فک، رفع غبغب
موضعی ساکشن لاغری طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی درمانی و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی رژیم درمانی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری طب سوزنی درمانی لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری تغذیه طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری من گزینه مناسبی برای درمان

طب سوزنی لاغری

مشخصات طب سوزنی لاغری اصل و واقعی

در این میان بازار رقابت برای مدعیان دستگاه طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

مراکزی که دستگاههای بدن وکیوم دارند کرایو را همرا ه دستگاههای دیگر مثل کویتیشن توصیه می کنند تا بی تاثیر بودن دستگاهیشان را بپوشانند. تفاوت این دستگاهها مانند این است که در نوع پلیتی و بدون وکیوم ،گوشت را جلو فریزر یگیرید و درب فریزر را نبندید مسلما گوشت فریز نمی شود.و لی در نوع وکیوم دار، به مانند این است که گوشت را داخل فریزر بگزارید و درب انرا ببندیددر این روش گوشت حتما فریز می شود در

طب سوزنی لاغری

های وکیوم دار چون بافت چربی را داخل قالب خود می کشد و به ان می چسبد مثل این است که شما درب فریزر زا ببندبد چربی

لاغری با طب سوزنی لاغری
لاغری بازو
کویتیشن
باسن
لاغری
طب سوزنی درمانی رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

تغذیه لاغری شکم لاغری شکم جوانسازی

طب سوزنی لاغری

لاغری طب سوزنی لاغری تغذیه لاغری شکم لاغری طب سوزنی درمانی طب طب سوزنی لاغری لاغری شکم تغذیه

طب سوزنی لاغری

لاغری شکم جوانسازی طب سوزنی لاغری ساکشن لاغری شکم لاغری طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب سوزنی درمانی تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری شکم طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب طب سوزنی درمانی

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب لاغری

لیزر لیپولیز

.
بیشتر روی یک جلسه ای بودن این روش تبلیغ می شود و ذکر نمی شود که فقط ۲۶ درصد سلولهای چربی می میرد و قابل برگشت است و فقط برای پهلو ها اجازه انجام دارد باعث شده
جهت چاقی موضعی به یکی از مراکز مراجعه کردم و بنا به توصیه مشاور مرکز تحت درمان با

لیزر لیپولیز

قرارگرفتم, بااینکه رژیم نگرفتم در 2 هفته اول 6 سانتی مترو در هفته سوم مجددا 3 ساتی متر دیگر کم کردم,
لیپولیز لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی تخفیف طب سوزنی درمانی

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری و باسن طب

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی

طب سوزنی لاغری

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی
تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

ساکشن

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تخفیف طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب سوزنی درمانی تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی تخفیف طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب طب سوزنی درمانی

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

4 بعدی لاغری

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب لاغری

لیزر لیپولیز

شکم جوانسازی

لیزر لیپولیز

ساکشن لاغری
طب سوزنی لاغری لاغریتوصیه ای جهت نتیجه گرفتن
ین دستگاه برخلاف دستگاهای دیگر, هر چه بگذرد نتیجه کار بهتری خواهد داشت, ضمنا اوج اثرات

لیزر لیپولیز

در عرض 4 ماه قابل مشاهده است.
موضعی ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی درمانی و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

طب سوزنی لاغری

رژیم غذایی رژیم درمانی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی درمانی شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی

طب سوزنی لاغری

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری
اثرات دستگاه

طب سوزنی لاغری

به طور کلی آهسته است و در بهترین حالت تا 26 درصد برروی سلولهای چربی ودر پهلوها موثراست
هزینه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری ارزان
تخفیف در

طب سوزنی لاغری

کرایو ارزان
تقلبی طب سوزنی لاغری در ایران وجود دارد؟ چگونه نوع اصلی را از نوع تقلبی تشخیص دهیم؟

می تواند به شما کمک کند, .در مورد نوع ساخت انگلستان و کره جنوبی بایستی عرض کنم تاکنون هیچ کمپانی کره ای یا انگلیسی موفق به دستیابی به تکنولوژی ساخت طب سوزنی لاغری نشده است و فقط یکی از کمپانی های کره ای دستگاه یونوفرزیس(چند صفحه فلزی سفید رنگ متصل به دستگاه) خود را به عنوان طب سوزنی لاغری معرفی می کند که متاسفانه طب سوزنی درمانی نیست
لاغری با کرایو
چگونه لاغر شوم
لاغری سریع

طب سوزنی لاغری

مزایای روش طب سوزنی درمانی

طب سوزنی لاغری

تعداد سلولهای چربی کم می شود نه حجم آنها!
2- با یک بار

طب سوزنی لاغری

بین 4 تا 12 سانتی متر سایز کم خواهیم کرد.
3- حتی در کبد های چرب با گرید پایین می توان طب سوزنی لاغری کرد.
4-

طب سوزنی لاغری

روشی بی خطر و بدون عارضه (در صورت استفاده از دستگاههای طب سوزنی لاغری استاندارد)می باشد. های چرب با گرید پایین می توان طب سوزنی لاغری کرد.

طب سوزنی لاغری رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب لاغری شکم لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری شکم جوانسازی

لیزر لیپولیز

لاغری شکم

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شکم لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

لاغری شکم و باسن طب

لیزر لیپولیز

لاغری شکم لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری شکم و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

لاغری بازو با

طب سوزنی لاغری

لاغری باسن با کویتیشن و آراف
لیپولیز رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب لاغری شکم لاغری طب سوزنی لاغری تغذیه طب سوزنی درمانی لاغری شکم جوانسازی طب سوزنی لاغری لاغری شکم

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شکم لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

لاغری شکم و باسن طب

لیزر لیپولیز

لاغری شکم لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری شکم و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

-دستگاه RF یا امواج رادیو فرکوینسی از طریق امواج رادیویی(RF) باعث تحریک کلاژن سازی در اپیدرم شده و لیفت خوبی برای پوست ایجاد می کند.

د های درسی برای دانشجویان فلوشیپ ( فوق تخصص ) زیبایی تدریس می نمایند متاسفانه شاهدیم که این روش توسط افراد نا آگاه در باشگاه ها ، سالن ها ورزشی و زیبایی انجام میشود که تاثیرات مخربی را بر اندام مر

موضعی ساکشن لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

طب سوزنی لاغری

رژیم غذایی رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

4 بعدی

طب سوزنی لاغری

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی درمانی شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری کویتیشن ارزان لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری اه به صورت تنهایی و در مدت زمان 30 دقیقه ای هیچ تاثیری جدی بر روی شخص نداشته و یک کلاهبرداری شامل می باشد .

طب سوزنی لاغری

رویش مجدد مو
رفع موهای زائد
وقتی به عمق 2cm چربیها ی زیر پوست از بین بروند شکم شل و آویزان خواهد شد.
موضعی ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

رژیم درمانی تخفیف

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی <

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری مثال خانمی در کلینک زیبایی اینجانب پس از یک ماه ونیم مراجعه نموده و ابراز داشت که شکمش شل تر شده.
و حتی احساس می نماید که بزرگتر شده است با سایز گیری معلوم شد که cm10 سایز کم نموده اما به جهت شلی شکم در مانند شکم بزرگتر نشان داده می شد با سه جلسه اندرمولوگ به همراه استفاده از دستگاه RF ،u*100 وmcare ایشان cm5 دیگر سایز کم نموده و شلی شکم ایشان نیز برطرف گردید.
لذا با کاهش 15cm سایز دور شکم ایشان خوشحا ل از اتفاق افتاده از کلینیک زیبایی اینجانب خارج گردید.
آیــــا بعد از استفاده از روش طب سوزنی لاغریر بـه استفاده از دستگــاه cavitation ( کاویتاسیون ) نیازی هست ؟
اگر به شما یک کیک درسته بدهند میل بفرمایید راحت تر آن را میل می کنید و یا آن را به برشهای کوچکتر تقسیم نمایید؟
طب سوزنی درمانی یک پیشرفت غیر منتظره, دارای تاییدیه FDA و روش غیر تهاجمی است که به طورربی را در طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری و باسن طب طب سوزنی لاغری طب سوزنی درمانی لاغری باسن تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری رژیم درمانی طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری 4 بعدی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری
لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی رژیم غذایی رژیم درمانی طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری تخفیف طب سوزنی لاغری تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری

لیزر لیپولیز

جوانسازی طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب طب سوزنی درمانی لاغری باسن تغذیه

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری
جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان

لیزر لیپولیز

4 بعدی

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری لاغری ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی رژیم درمانی کرایو طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری کرایو
رایولیپولیزها((

طب سوزنی لاغری

4 بعدی ))
نسل جدید طب سوزنی درمانی ها اثربخشی بیشتری دارند.ابن نوع کرایو ها از 4 طرف به بافت سرما میدهد و درنتیجه میزان تخریب سلولهای چربی در ااین نوع کرایوها نسبت به کرایوهای قدیمی بیشتر است.و امکان کاهش دما و فریز شدن در مرکز بافت بیشتر است.این نوع کرایو ها به دلیل یکنواختی سرما و پخش شدن ان در تمام جهات امکان عارضه های پوستی مثل تاول و فرمزی کمتر است.در ضمن حجمی که کرایو 4طرفه با هندپیس بزرگ فریز می کند2 برابر دستگاههای قبلی است .این نوع کرایوها مجهز به لیزر هستند و همزمان با سرما از لیزر هم استفاده می شود که هم نتیجه درمان را بهتر می کند و تخریب بافت چربی را افزابش می دهدو هم عوارض کرایو مثل خون مردگی و کبودی را در بافت کمتر می کند
موضع تحت درمان را انتخاب کنید. سپس اپراتور پروب دستگاه را روی موضع قرار می دهد. پس از آن موضع بین دو صفحه خنک کننده دستگاه کشیده می شود. احساسی که در بیمار پدیدار می شود فشار و مکش کافی است تا موضع به موثرترین شکل ممکن خنک شود. مدت زمان کار با دستگاه یک ساعت و یا کمی بیشتر و متناسب
ار با دستگاه شما فشار و سرمای شدیدی را حس می کنید. این حس به مرور زمان کمرنگ تر می شود. بسیاری از مردم حین درمان به مطالعه می پردازند، با لپ تاپ کار می کنند
دستگاه

طب سوزنی لاغری

کویتیشن چگونه اثر میکند
طب سوزنی لاغری

اصلی و تقلبی نداریم , مهم اینست که دستگاه سرما تولیدکند, آیا شما با

این نظر موافق

رپرسش حضرتعالی, همانطور که فرمودید هردستگاهی که سرماتولیدنماید

طب سوزنی لاغری

نیست و تکنولوژی طب سوزنی لاغری درانحصار دو شرکت بزرگ دنیا یعنی زلتیک آمریکا و شرکت اچ اس سی اس اسپانیا است وازجمله مواردمهم این تکنولوژی انحصاری تولیدسرما همراه با خلا ناشی ازوکیوم و دمای منفی10 درجه است که بافت چربی را ازچهارطرف در محفظه سرمایی تحت تاثیرقرار می دهد و نتایج شگفت آوری رارقم می زند.در حالیکه دستگاههای بدون وکیوم فقط لایه اپیدرم پوست را تحت تاثیر قرارمی دهند وقادر به تاثیربر چربی

چرا طب سوزنی لاغری تنها روش بدون بازگشت طب سوزنی لاغری لاغری
موضعی ساکشن لاغری طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

طب سوزنی لاغری

رژیم غذایی رژیم درمانی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی درمانی شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب طب سوزنی لاغری جوانسازی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی طب سوزنی لاغری رژیم درمانی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

طب سوزنی لاغری

کویتیشن ارزان لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری
لیپولیز جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

رژیم که بعداز تحقیقات اینجانب مشخص شد ایشان متخصص تغذیه نیست و تنها لیسانس تغذیه است , بعداز چند روز از استفاده از دستگاه ایشان , دختربنده متوجه میزان زیادی خون در ادرارشد درمانی

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شکم لاغری شکم
لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی رژیم غذایی رژیم درمانی لاغری شکم

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری شکم طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب لاغری شکم لاغری
لاغری پهلوها

لاغری ران و باسن
لاغری شکم و پهلوها

لیزر لیپولیز

لاغری شکم

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری تغذیه لاغری شکم لاغری شکم جوانسازی طب سوزنی لاغری
لاغری شکم لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

لاغری شکمکه بعداز تحقیقات اینجانب مشخص شد ایشان متخصص تغذیه نیست و تنها لیسانس تغذیه است , بعداز چند روز از استفاده از دستگاه ایشان , دختربنده متوجه میزان زیادی خون در ادرارشد طب سوزنی لاغری تغذیه لاغری شکم لاغری شکم طب سوزنی درمانی لاغری طب سوزنی لاغری جوانسازی لاغری شکم لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب طب سوزنی درمانی لاغری باسن تغذیه لاغری شکم
که بعداز تحقیقات اینجانب مشخص شد ایشان متخصص تغذیه نیست و تنها لیسانس تغذیه است , بعداز چند روز از استفاده از دستگاه ایشان , دختربنده متوجه میزان زیادی خون در ادرارشدو بعداز مراجعه به متخصص کلیه , متوجه مشکلات کلیوی دخترم شدم وبعداز استعلام حتی متوجه شدیم حتی دستگاه ایشان تاییدیه وزارت بهداشت ندارد, سِءوال من اینست که چگونه یک لیسانس تغذیه می تواند خودرا متخصص تغذیه معرفی نماید ضمن اینکه اجازه کار با این دستگاه راندارد چون
موضعی ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی
تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلوهای بزرگ
ران بزرگ
که سیستم های حفاظتی در دستگاه استاندارد طب سوزنی درمانی به قدری پیشرفته می باشد که به هیچ عنوان هیچگونه آسیبی به اعضای داخلی واز جمله کلیه نمی رساند, و متاسفانه همان طور که شما فرمودید دخترحضرتعالی از یک دستگاه غیراستاندارد استفاده کرده اند, درمورد این خانم شما اسمی از ایشان نبرده اید

طب سوزنی لاغری

تخفیف در

طب سوزنی لاغری

موضعی ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی طب سوزنی درمانی رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم
طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

دستگاه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی طب سوزنی لاغری لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شکم لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی

طب سوزنی لاغری

کجا برم ؟
طب سوزنی لاغری ارزان کجاست ؟
کلینیک ایده آل

طب سوزنی لاغری

یک پیشرفت غیر منتظره, دارای تاییدیه FDA و روش غیر تهاجمی است که به طورربی را در منطقه ایج برجسته و قابل توجهی از کاهش بافت چربی و سلولهای چربی را در منطقه تا کنون با سیل تبلتحت درمان نشان می دهد . آنچه کرایولیپولیگر متمایز می سازد استفادوشته به شما کمک می کند تا بداه از تکنولوژی سرما همراه با خلا وفشارمنفی وکیوم جهت کاهن بردن آن کدام است؟ش سایز چربی ,حذف سلولهای چربی , تعداد جلسه کم (یک جلسه), برگشت ناپذیری و غیر تهاجمی بودن آن است.
کاهش سایز شکم: اگر شما هم از آن دسته افرادی هستدارای خصوصیت می باشند.ید که از بزرگی شکم و موثر چربی و سلولهای چبیرون زدگی پهلوها و ران و بازوی نا متنکلی سلولیتها بدلیل اختلالات هورماسب رنج می برید و یغات درست و غلط مراکز متعدد روبرو شدهز را از روش های درمان دی اید؛ این ننید به کدامیک از انواع اضافه وزن دچارید و ساده ترین و ارزان ترین راه از بی
سلولیتها چربیهایی است کهلاغری بازو و ران با طب سوزنی لاغری
قیمت

طب سوزنی لاغری

کویتیشن
تخفیف

کشل شوند.

طب سوزنی لاغری

کویتیشن

طب سوزنی لاغری

کویتیشن برای افرادی که دارای بی ام آی بالا هستند متناسب است.
طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری شکم جوانسازی

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

رژِیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم لاغری

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

تغذیه طب سوزنی لاغری ارزان تخفیف طب سوزنی درمانی بهترین لاغری سریع تخفیف جوانسازی لیپوماتک

طب سوزنی لاغری

لاغری از طریق طب سوزنی لاغری
طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی طب سوزنی درمانی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم
طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری با طب سوزنی لاغری
لاغری ران و باسن با طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

برای لاغری شکم و پا چگونه استفاده میشود
باسنم بزرگه
لاغری ران
لاغری بازو با طب سوزنی لاغری
لاغری باسن با کویتیشن و آرافطب سوزنی لاغری لاغری
کرایولیپولیگر
الف)ها عدم تناسب اندام و در حالت عادی تناسب اندام طب سوزنی درمانی رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی طب سوزنی لاغری لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شکم لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری را ایجاد می نمایند اما باید بدانیم که بد شونی می باشد و ارتباطی به کم فعالیتی ویا پرخوری ندارد
ب) عروق خو بد شکلی سلولیتنی و لنفاوی زیر سلو 4 سال بد شکل می شولیتها هستند ونه درون آن
ج) سلولیید که دوباره بد شکتها ظرف 3 ،سه تا چهارسال طول خواهد طب سوزنی درمانی
مزایای روش

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری تعداد سلولهای چربی کم می شود نه حجم آنها!
2- با یک بار طب سوزنی لاغری بین 4 تا 12 سانتی متر سایز کم خواهیم کرد.
3- حتی در کبد های چرب با گرید پایین می توان

طب سوزنی لاغری

کرد.
4- طب سوزنی لاغری روشی بی خطر و بدون عارضه (در صورت استفاده از دستگاههای

طب سوزنی لاغری

استاندارد)می باشد. های چرب با گرید پایین می توان طب سوزنی درمانی کرد.
طب سوزنی لاغری رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی طب سوزنی لاغری لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شکم لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

وقتی به عمق 2cm چربیها ی زیر پوست از بین بروند شکم شلی معلوم شد که cm10 سایز کم نموده اما به جهت شلی شکم در مانند شکم بزرگتر نشان داده می شد با سه جلسه اندرمولوگ به همراه استفاده از دستگاه RF ،u*100 وmcare ایشان cm5 دیگر سایز کم نموده و شلی شکم ایشان نیز برطرف گردید.
لذا با کاهش 15cm سایز دور شکم ایشان خوشحا ل از اتفاق افتاده از کلینیک زیبایی اینجانب خارج گردید.
آیــــا بعد از استفاده از روش طب سوزنی لاغریر بـه استفاده از دستگ و آویزان خواهد شد.
لاغری

طب سوزنی لاغری

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب

لیزر لیپولیز

لاغری شکم تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری شکم جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری شکم طب سوزنی لاغری مثال خانمی در کلینک زیبایی اینجانب پس از یک ماه ونیم مراجعه نموده و ابراز داشت که شکمش شل تر شده.
و حتی احساس می نماید که بزرگتر شده است با سایز گیرــاه cavitation ( کاویتاسیون ) نیازی هست ؟
اگر به شما یک کیک درسته بدهند میل بفرمایید راحت تر آن را میل می کنید و یا آن را به برشهای کوچکتر تقسیم نمایید؟
لیپولیز است

-دستگاه RF یا امواج رادیو فرکوینسی از طریق امواتخصص ) زیبایی تدریس می نماج رادیویی(RF) باعث تحریک کلاژن سازی در اپیدرم شده و لیفت خوبی برای پوست ایجاد می کند.

د های درسی برای دانشجویان فلوشیپ ( فوق یند متاسفانه شاهدیم که این روش توسط افراد نا آگاه در باشگاه ها ، سالن ها ورزشی و زیبایی انجام میشود که تاثیرات مخربی را بر اندام مر

اه به صورت تنهایی و در مدت زمان 30 دقیقه ای هیچ تاثیری جدی بر روی شخص نداشته و یک کلاهبرداری شامل می باشد .
ب )فروش پکیج و یایپوماتیک ارزان
تخفیف در طب سوزنی لاغری
کرایو ارزانلستان و کره جنوبی بایستی عرض کنم تاکنون ه
تقلبی

طب سوزنی لاغری

در ایران وجود دارد؟ چگونه نوع اصلی را از نوع تقلبی تشخیص دهیم؟
ست و مو، جوانسازی پوست، پاک سازی پوست، رفع چین و چروک و خط لبخند
گونه سازی و لیفت عضلات ناحیه فک، رفع غبغب
رویش مجدد مو
رفع موهای زائد
Cavitation هم همینکار را میکند در واقع سلول های چربی تغییر شکل یافته را به قطعات کوچک تر تبدیل می نماید تا ماکروفاژها (گلبول های سفید ) آن را راحت تر بلعیده و هضم نماید پر سرعت خورده شدن چربیهای از بین رفته می توان دید در اتمام cavitation در همه موارد توصیه می گردد.

طب سوزنی لاغری

رفته می توان دید در اتمام cavitation در همه موارد توصیه می گردد. لاغری

طب سوزنی لاغری

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی طب سوزنی لاغری لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی درمانی لاغری شکم تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری شکم جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری شکم طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

جوانسازی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

و باسن طب طب سوزنی لاغری لاغری شکم لاغری طب سوزنی درمانی

طب سوزنی لاغری

خاطر با استفاده از دستگاه LPG یا اندرمولوگ با حرکات صحیح و مانور ها یعلمی و در جهت های مختلف ، گردش خون و لنف را توضیح نموده و به همین دلیل ا
رایولیپولیزها(( طب سوزنی لاغری 4 بعدی ))
نسل جدید طب سوزنی لاغری ها

طب سوزنی لاغری

رژیم درمانی طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

لاغری طب سوزنی لاغری و باسن طب

طب سوزنی لاغری

لاغری شکم لاغری طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری
می توانید بعد از گذشت 3 هفته از درمان به سرعت تغییرات را مشاهده کنید و بعد از دو ماه نتایج شگفت آوری را شاهد هستید.

عوارض طب سوزنی لاغری
بعد از جلسه درمان احتیاجی به استراحت نیست اما گاهی بیماران تجربه درد و ناراحتی موقتی را حس می کنند. عوارض جانبی شامل قرمزی، کبودی، ورم، حساسیت به لمس، گرفتگی عضلات، خارش، سوزش و بی حسی است. بی حسی ممکن است تا چند هفته بعد از درمان نیز ادامه داشته باشد.

هزینه درمان متناسب با موضع، تعداد جلسات مورد نیاز و هدف نهایی شما متغیر است. غالبا پس از یک بار درمان کاهش مقدار قابل توجهی از چربی را شاهد هستید
شما دوره درمان

طب سوزنی لاغری

را طی می کنید چربی های موضع شما حذف می شوند. مادامی که شما وزن خود را توسط رژیم نرمال و نرمش حفظ می کنید نتایج
کسیژن رسانی و دفع مواد زاید تا حدودی اصلاح می گردد
.موضع تحت درمان را انتخاب کنید. سپس اپموضع قرار می دهد. پس از آن موضع بین دو صفحه خنک کننده دستگاه کشیده می شود. احساسی که در بیمار پدیدار می شود فشار و مکش کافی است تا موضع به موثرترین شکل ممکن خنک شود. مدت زمان کار با دستگاه یک ساعت و یا کمی بیشتر و متناسب
ار با دستگاه شما فشار و سرمای شدیدی را حس می کنید. این حس به مرور زمان کمرنگ تر می شود. بسیاری از مردم حین درمان به مطالعه می پردازند، با لپ تاپ کار می کنند

پس LPG یا اندرمولوگ تنها با تصحیح گردش خون و لنف باعث کاهش ح گردند.
من گزینه مناسبی برای درمان طب سوزنی لاغری

مشخصات

طب سوزنی لاغری

اصل و واقعی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی درمانی لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی

طب سوزنی لاغری

رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

جوانسازی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری تغذیه طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری
مراکزی که دستگاههای بدن وکیوم دارند کرایو را همرا ه دستگاههای دیگر مثل کویتیشن توصیه می کنند تا بی تاثیر بودن دستگاهیشان را بپوشانند. تفاوت این دستگاهها مانند این است که در نوع پلیتی و بدون وکیوم ،گوشت را جلو فریزر یگیرید و درب فریزر را نبندید مسلما گوشت فریز نمی شود ن رفته می توان دید در اتمام cavitation در همه موارد توصیه می گردد. .و لی در نوع وکیوم دار، به مانند این است که گوشت را داخل فریزر بگزارید و درب انرا ببندیددر این روش گوشت حتما فریز می شود در

طب سوزنی لاغری

های وکیوم دار چون بافت چربی را داخل قالب خود می کشد و به ان می چسبد مثل این است که شما درب فریزر زا ببندبد چربی

طب سوزنی لاغری لاغری

سلول چربی را از بین می برد ولی در بهترین حالتممکن است سلولهای چربی شما از صفر تا 26 درصد بسته به تاثیر دستگاه کررود که طبق تحقیقات تاثیر طب سوزنی لاغری برروی تمام اعضای بدن مثل هم نیست و بهترین تاثیر برروی پهلوها یا همان دستک عشق یا love handleمی باشد. در صورتی که توقع شما در حد علمی یعنی پهلوها و مناطق خاصی از بدن باشد دستگاه طب سوزنی لاغری اصلی

طب سوزنی لاغری

اصلی و تقلبی نداریم , مهم اینست که دستگاه سرما تولیدکند, آیا شما با
پرسش اول حضرتعالولیپولیز توانست FDA به دست آورد مربوط به پهلوها می باشدو اینکه فقط طب سوزنی لاغری مربوط به پهلوها می باشد درست نیست . اایولیپولیز روی بدن شما از بین بلبته بهترین اثر

طب سوزنی لاغری

در پهلو ها است ولی به طور کل مقایسه طب سوزنی لاغری با دستگاه پرقدرت اولترازد امری صحیح نیست زیرا اولترازد سریعترین و موثرترین دستگاه لاغری دنیاست ولی

طب سوزنی لاغری

یک دستگاه با اثری بسیار کند
طب سوزنی لاغری از این قاعده پیروی میکند.در مورد افتادگی پوست هم می توان گفت طب سوزنی لاغری می باعث لیفت پوست شود در حالیکه از لحاظ علمی توجیه پذیرنیست. ضمنا اگر افتادگی پوست هم ایجاد شود می توان بدون جراحی با استفاده از دستگاه های رادیوفرکانسی
پولیز ارزان کجاست ؟
کلینیک ایده آلتواند فاظتی در دستگاه استاندارد

طب سوزنی لاغری

به قدری پیشرفته می باشد ه آسیبی به ااز استفاده از دستگاه ایشعضای داخلی واز جمله کلیه نمی رساند, و متاسفانه همان طور که شما فرمودید دخترحضرتعالی از یک دستگاه غیراستاندارد استفاده کرده اند, درمورد این خانم شما اسمی از ایشان نبرده اید
به طرز حیرت آوری
طب سوزنی لاغری تخفیف

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی درمانی ارزان تخفیف طب سوزنی درمانی بهترین طب سوزنی لاغری تخفیف طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

تخفیف طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

ارزان بهترین طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

ارزان تخفیف طب سوزنی لاغری ارزان طب سوزنی لاغری
موضعی ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب طب سوزنی لاغری جوانسازی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی طب سوزنی لاغری رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

تغذیه طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری
که سیستم های ح
تخفیف در

طب سوزنی لاغری

لاغری بازو و ران با طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

جوانسازی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی طب سوزنی لاغری رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

تغذیه طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری
دستگاه طب سوزنی لاغری
طب سوزنی لاغری کجا برم ؟

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

طب سوزنی لاغری

جوانسازی طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

رژیم درمانی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری کویتیشن ارزان لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

تغذیه

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری
لاغری با طب سوزنی لاغری
لاغری بازو

لاغری ران و باسن
لاغری شکم و پهلوها
موضعی ساکشن لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری طب سوزنی درمانی و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی لاغری جوانسازی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی طب سوزنی درمانی رژیم درمانی طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری
دستگاه طب سوزنی لاغری
کویتیشن چگونه اثر میکند
دانستم مطالبی هر چ
در سلسله مقالات گفته بودم لیپولیز می تواند اکسترنال(یا خارجی)
چگونه لاغر شوم
کویتیشن
باسن
لاغری
لاغری با کرایو
لاغری سریع
لاغری پهلوها
لاغری پهلوهای بزرگ
ران بزرگ سوالات مکرری که در مورد

لیزر لیپولیز

می شود لازم و یا (اینترنال یا داخلی) باشد که معنی آن این است که در روش خارجی اشعه فقط از بیرون تابیده می شود
باید بگوییم روش

طب سوزنی لاغری

یا لیپولیز به روش یخ زدن روشی خارجی است که نیی ناحیه پهلو ها با این دستگاه کشته می شود به راحتی با افزایش اندازه سایر سلول ها اندازه پهلوها ظرف چند ماه به حالت اول باز می گردد و به صورت کلی این روش مثل سایر روش های اکسترنال(خارجی) قابل برگشت است در حالی که در روش های داخلی به عنوان مثال در لیپولیز اولتراسونیک ۹۰ درصد سلول ها کشته می شوند و غیر قابل برگشت است .

لیزر لیپولیز

تخفیف

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری ارزان تخفیف طب سوزنی درمانی بهترین طب سوزنی لاغری تخفیف

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری تخفیف طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری

ارزان بهترین طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

ارزان تخفیف طب سوزنی لاغری ارزان

لیزر لیپولیز

توصیه ای جهت نتیجه گرفتن
ین دستگاه برخلاف دستگاهای دیگر, هر چه بگذرد نتیجه کار ب در بهترین حالت تا هتری خواهد داشت, ضمنا اوج اثرات

لیزر لیپولیز

در عرض 4 ماه قابل مشاهده است.
کسیژن رسانی و دفع مواد زاید تا حدودی اصلاح می گردد.
پس LPG یا اندرمولوگ تنها با تصحیح گردش خون و لنف باعث کاهش ح گردند.
اثرات دستگاه

طب سوزنی لاغری

به طور کلی آهسته است و26 درصد برروی سلولهای چربی ودر پهلوها موثراست
هزینه

لیزر لیپولیز

موضعی ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

طب سوزنی لاغری

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری طب سوزنی درمانی لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی لاغری جوانسازی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری رژیم غذایی

لیزر لیپولیز

رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری ل

می تواند به شما کمک کند, .در مورد نوع ساخت انگیچ کمپانی طب سوزنی درمانی طب طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری شکم تغذیه طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب لاغری شکم لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری شکم جوانسازی لاغری شکم ساکشن لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری شکم لاغری طب سوزنی درمانی لاغری شکم لاغری

طب سوزنی لاغری

و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی طب سوزنی لاغری رژیم غذایی رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب

لیزر لیپولیز

لاغری شکم تغذیه

لیزر لیپولیز

لاغری شکم جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری شکم طب سوزنی لاغری اثرات دستگاه طب سوزنی درمانی به طور کلی آهسته است و26 درصد
موضعی ساکشن لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری طب سوزنی لاغری و باسن طب سوزنی درمانی لاغری باسن جوانسازی

لیزر لیپولیز

رژیم غذایی رژیم درمانی

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب طب سوزنی درمانی طب سوزنی لاغری 4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری تغذیه طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری جوانسازی

طب سوزنی لاغری

رژیم غذایی طب سوزنی لاغری لاغری رژیم درمانی تخفیف طب سوزنی لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری

4 بعدی طب سوزنی لاغری لاغری کویتیشن ارزان لاغری طب سوزنی لاغری لاغری پهلو و شکم طب سوزنی درمانی طب

طب سوزنی لاغری

جوانسازی طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری رژیم درمانی

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی لاغری لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری

لیزر لیپولیز

کویتیشن ارزان لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

تغذیه

لیزر لیپولیز

طب سوزنی لاغری لاغری
برروی سلولهای چربی ودر پهلوها موثراست طب سوزنی لاغری لاغری

لیزر لیپولیز

لاغری پهلو و شکم

طب سوزنی لاغری

طب طب سوزنی درمانی جوانسازی طب سوزنی لاغری لاغری شکم رژیم غذایی

طب سوزنی لاغری

رژیم درمانی طب سوزنی لاغری لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری طب سوزنی لاغری لاغری

طب سوزنی لاغری

لاغری پهلو و شکم طب سوزنی لاغری طب لاغری شکم لاغری طب سوزنی درمانی تغذیه

طب سوزنی لاغری

کره ای یا انگلیسی موفق به دستیابی به تکنولوژی ساخت طب سوزنی لاغری نشده است و فقط یکی از کمپانی های کره ای دستگاه یونوفرزیس(چند صفحه فلزی سفید رنگ متصل به دستگاه) خود را به عنوان طب سوزنی لاغری معرفی می کند که متاسفانه

طب سوزنی لاغری

نیست

طب سوزنی لاغری

این نظر موافق
که به هیچ عنوان هیچگون
رپرسش حضرتعالی, همانطور که فرمودید هردستگاهی که سرماتولیدنماید طب سوزنی لاغری نیست و تکنولوژی

طب سوزنی لاغری

درانحصار دو شرکت بزرگ دنیا یعنی زلتیک آمریکا و شرکت اچ اس سی اس اسپانیا است وازجمله مواردمهم این تکنولوژی انحصاری تولیدسرما همراه با خلا ناشی ازوکیوم و دمای منفی10 درجه است که بافت چربی را ازچهارطرف در محفظه سرمایی تحت تاثیرقرار می دهد و نتایج شگفت آوری رارقم می زند.در حالیکه دستگاههای بدون وکیوم فقط لایه اپیدرم پوست را تحت تاثیر قرارمی دهند وقادر به تاثیربر چربی
ی: اولین جایی که کرای تا 26 درصد سلولهای چربی را از بین می برد یعنی
چرا طب سوزنی درمانی تنها روش بدون بازگشت طب سوزنی لاغری

اتیولوژی (علت شناسی ) بسیاری از بیماریهای اعصاب و روان، ناشناخته است ،اما آنچه مسلم است ،علل محیطی و استرسهایی که به فرد وارد می شود ، باعث می گردد تا تعادل سیستم عصبی به هم خورده و فرد دچار اختلال در زندگی فردی و اجتماعی گردد.
بعضی از دانشمندان علوم مغز و اعصاب ،تاثیر ژینتیک را در ایجاد همه بیماریهای مغزو اعصاب قائلند وبعضی دیگر آنرا فقط برای تعدادی از بیماریها موثرمی دانند . در هر حال ،این استرسها و عوامل بیرونی باعث می شوند که از طرفی مواد مترشحه از قسمتهای مختلف مغز ،دچار اختلال شده و از طرف دیگر میزان حساسیت یا تاثیر پذیری گیرنده های مواد مترشحه از سلول های مغزی نیز تغییر یابد. در نتیجه این تغییرات ،کم کم شخص بیمار در روابط فردی و اجتماعی دچار مشکلات متفاوتی می گردد. این مشکلات می توانند به انواع اضطراب و هیجان ،اختلال در خواب و بیداری، اختلالات خلقی مثل افسردگی و در نقطه مقابل جنون و تحریک پذیری ،اختلالات شخصیتی و… تقسیم بندی گردند. اما در واقع علل اصلی آنها مشترک می باشد که ذکر گردید.
البته در طب غربی،تئوریهای فراوانی در مورد علل ایجاد بیماریهای اعصاب و روان ذکر می گردد. که بیشتر آنها بصورت تئوریهای روانشناختی هستند و تعدادی نیز تئوریهای هورمونی و مولکولی می باشند . اما آنچه که همه دانشمندان در آن متفق القولند ، اینست که محیط زندگی فرد و استرسهای محیطی ،عوامل بسیار مهمی در بروز اختلالات روحی و روانی نهفته در فرد بوده و به صورت ماشه ای عمل می کند که باعث فوران بیماری می گردد. اما با توجه به اینکه در اکثر موارد،عوامل و استرسهای محیطی ، قابل تخفیف نمی باشند ، بیمار برای رهایی از مشکلات خود به پزشک مراجعه کرده و در بسیاری موارد، مصرف داروهای روان گردان، سته به نوع بیماری وی، برایش تجویز می گردد..
اکثر این داروها نیازمند گذشت زمانی برای بروز آثار اولیه درمانی می باشند و بیمار در موارد بسیاری، مدتهای مدید و شاید سالهای طولانی آنها را مصرف می نمایند که متاسفانه در جامعه کنونی ما ، روشهای بی خطر تر درمانی مثل روان درمانی ،موسیقی درمانی ، رفتار درمانی و محیط درمانی ، نقش کمتری در درمان بیماران داشته و مردم ما ،که تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تبلیغات کارتلهای بزرگ دارویی می باشند ،تمایل زیاد تری برای مصرف داروهای مختلف دارند و از عوارض فراوان مصرف طولانی مدت آنها نیز کاملا بی اطلاعند
بر عکس ،در کشور چین و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی ،از زمانهای قدیم ،همیشه سعی می گردید تا بیماریهای روحی و روانی ،بیشتر توسط روشهای غیر داروئی درمان گردد. به عنوان مثال ورزش یوگا که سالهاست در کشور ما شناخته شده است ،یکی از همین روشهاست که در آن سعی می گردد تا تعادلی بین بدن تفکر و تنفس ایجاد شده و با ایجاد این تعادل ، سایر ارگانهای بدن نیز به تعادل برسند.
در طب سوزنی که شاخه ای از طب سنتی چین است ، به انسان به صورت جزئی از طبیعت نگریسته می شود . تمام طبیعت شامل دو نیروی یین و یانگ می باشند که با هم در تعادل و تعامل می باشند . این دو نیرو آثار خود را در بدن انسان ،توسط جریان انرژی حیاتی (کیو آی)اعمال می کنند که در کانالهای انرژی بدن (مریدین ها)جریان دارد.
در بیماران مبتلا به اختلالات عصبی ،مشکلات محیطی و درونی بدن ،بخصوص در مسیر های قلب (روح)، طحال و معده می گردد که متخصص طب سوزنی ، با قرار دادن سوزنهای ظریف در نقاط خاصی از این مریدینها ،باعث از بین رفتن این اختلال گشته و تعادل قبل از بیماری را به بیمار بر می گرداند .البته تئوریهای در مانی برای این بیماران در طب سوزنی چین،بسیار گسترده می باشد که خود بدلیل گستردگی زیاد بیماریهای روحی و انواع استرسها می باشد . سازمان بهداشت جهانی (دبلیو اچ او )و انستیتوی سلامت بین المللی (ان آی اچ)با کمک سایر سازمانهای پزوهشی ، تحقیقات وسیعی را در زمینه تشخیص مکانیسم بیو مولکولی نحوه اثر طب سوزنی در درمان این بیماران از سالها قبل آغاز کرده اند که این تحقیقات امروزه در اکثر نقاط دنیا ادامه دارد . در نتیجه این تحقیقات گسترده ،آنها در یافتند که در بیماران استرسی ،طب سوزنی باعث تحریک اندروفینها گشته و بدین ترتیب باعث مهار سیستم گابا در مغز و در نتیجه کاهش استرسها و لرزش بدن و تپش قلب و نیز باعث بهبود اختلالات خواب می گردد.
در بیماران افسرده و اختلالات جنون-افسردگی نیز انجام طب سوزنی با روش درست و آکادمیک آن ،باعث ایجاد تنظیم در میزان هورمونهای سروتونین ،آدرنالین واندروفین می گردد که اهمیت تنظیم هورمونهای آندوژن در درمان بیماران، بر اساتید روانپزشکی ،کاملا مشهود است .البته ناگفته نماند طی چند دهه اخیر که سازمانهای معتبر تحقیقاتی بین المللی ،تحقیقات خود را بر روی طب سوزنی آغاز کرده اند ، همواره به مواردی بر خورده اند که به تئوری چینی ، پاسخ می دادند ،اما تحقیقات غربی نتوانسته است ، پایه بیو مولکولی واضحی برای آنها پیدا نماید که در این موارد ، در بعضی تحقیقات (دبلیو اچ او)به صراحت بیان می دارد که : تحقیقات قادر به پیدا کردن مکانیسم بیو مولکولی این روش درمانی نبوده است ،اما این روش ،واقعا موثر است ، یعنی کاملا بر عملی بودن این روش درمانی، برای بیماران صحه می گذارد .

بعضی نقاط طب سوزنی یک اثر هماهنگ کننده و آرام بخش ویا تشدیدکننده دارند و به همین جهت در چین طب سوزنی سالهاست برای درمان بیماریها و اختلالات روانی به کار می رود. در دهه سالهای اخیر در اروپای غربی و آمریکا درمان توسط طب سوزنی در بیماری های سایکوسوماتیک و روانی به طور روزافزونی کاربرد پیدا کرده و با تاثیر بسیار کارآمد طب سوزنی در بعضی از اختلالات روانی کم کم جایگزین قسمتی از داروهای بکار رفته در این بیماری ها می باشند.

نقاطی از کانالهای قلب و پریکارد و کیسه صفرا و کانال غیر عادیDu Maiدارای اثرات روانی خوبی می باشند.در اغلب اختلالات روانی اعضای دیگری نیز در بدن متاثر می شوند.این اعضا توسط نقاطی که در روی کانالهای مربوطه شان وجود دارد درمان و برای اختلالات روانی نقاط اختصاصی که مختص این ناراحتی ها وجود دارد طب سوزنی می شود.

در گروه بزرگی از اختلالات سایکوسوماتیک مانند حالتهای اضطراب-خستگی مفرط-اختلال خواب-هیجان-افسردگی-اختلالات جنسی-اعتیاد به مواد مخدر-چاقی-سردرد روانی،طب سوزنی بسیار موثر بوده و این نوع درمان در تعداد زیادی از کلینیک های دولتی و مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها به طور روزمره انجام می شود.

خواندن مقالات زیر را از دست ندهید

آیا بدون رژیم غذایی میتوان با کرایولیپولیز لاغر شد؟؟
ایا کرایولیپولیز قابل بازگشت است
,

آیا کرایولیپولیز قابل برگشت است؟

/
این روش مانند سایر روشها قابل برگشت است به جرات می توان گفت هیچ …
چه کسانی برای کرایولیپولیز گزینه مناسبی نیستند
, ,

چه کسانی برای برای درمان کرایولیپولیز گزینه مناسبی نیستند؟

اگر میخوهید بدخوری ها و اشتباهات گذشته را ادامه دهید شما گزینه مناسبی …
تفاوت بین کرایولیپولیز و لیپولیزر
,

تفاوت بین کرایولیپولیز و لیپولیزر چیست؟

/
کرایولیپولیز تهاجمی نیست و جراحی نمیشوید، در نتیچه مراقبت ها…
نکاتی قابل توجه از کرایولیپولیز
,

نکاتی قابل توجه از کرایولیپولیز

/
1. اگر فکر می کنید لاغری با کرایو برگشت ندارد و با انجام این کار دیگ…
ایا کرایولیپولیز بر سطح لیپید کبدی تاثیری دارد
سوختگی ناشی از کرایولیپولیز
,

ایا دستگاه کرایولیپولیز باعث سوختگی میشود؟

/
متاسفانه با وجود اینکه کرایولیپولیز یکی از دستگاههای لاغری موضعی ا…
پلاسما غنی از پلاکت
,

PRP یاپلاسمای غنی از پلاکت چیست؟

/
PRP یا پلاسمای غنی از پلاکت درواقع غلظت بالایی از پلاکتهای خون خود ب…
کرایولیپولیز و نتایج آن
,

کرایولیپولیز و نتایج آن در افراد

/
در این روش درمانی بسته به اندازه حجم چربی با روشی غیر جراحی و غیر…
روش اولتراسونیک
نقش لیزر لیپولیز در رفع چربی موضعی
,

لیزر لیپولیز و لاغری موضعی

/
لیزر لیپولیز بصورت سرپائی وطی یک جلسه باعث رفع چاقیهای موضعی می شود.…
,

پرسش و پاسخ های متداول درباره ی لیزر لیپولیز

/
لیزر لیپولیز چیست؟ لیزر لیپولیز یک روش لاغری جراحی کم تهاجمی اس…
استفاده از لیزر برای حذف موهای زائد

استفاده از لیزر برای حذف موهای زائد

/
  لیزر چیست؟ لیزر نوری تك رنگ و تك طول موج است. در …
کاهش سایز با LPG
,

چاقی موضعی را با LPG از بین ببرید

/
LPG یكی از جدیدترین تكنیك های موجود جهت درمان سلولیت و كاهش س…
مزوتراپی برای لاغری موضعی
,

تاریخچه مزوتراپی و موارد کاربرد آن

/
  مزوتراپی روشی است که در فرانسه در سال 1952 توسط دکتر Mi…
تزریق ژل هیالورونیک در لب
,

نکات مهم تزریق ژل هیالورونیک در لب

/
  در مورد تزریق ژل های هیالورونیک در لب نکات مهمی وجود دارد…
بوتاکس چیست؟
,

در چه مواردی بوتاكس تزریق میشود

/
امروزه در بیش از ۵۰ بیماری از بوتاکس استفاده میشود که تعدادی از آ…
ژل اسید هیالورونیک
,

انچه درباره ی ژل هیالورونیک باید بدانید

/
مواد پرکننده(filling agent) که به نام " ژل" هم شناخته میشوند،مو…
درمان سلولیت با دستگاه LPG
,

راههای درمان سلولیت با دستگاه LPG

/
درمان سلولیت ال پی جی در درمان سلولیت کاربرد دارد . این دستگاه از ط…
جوانسازی پوست
,

راهی ساده برای جوان سازی پوست

/
با گذر زمان پوست کل بدن شروع به افتادگی و شل شدن می‌کند. علت این شلی و…
کرایولیپولیز
,

روش کار کرایولیپولیز

/
موضع درمان را انتخاب میکنیم. معمولا ناحيه شكم به دو منطقه اطراف …
کلینیک ایده آل